Надзорни одбор

 

Надзорни одбор има председника и четири члана, које именује Скупштина Друштва на период од четири године са могућношћу поновног именовања.

Надзорни  одбор   врши   надзор  над  законитошћу  рада  органа  Друштва, прегледа Годишњи рачун и о томе обавештава Скупштину Друштва.
Обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Друштва.

 

 

Име Позиција Телефон Број мобилног телефона Општина
Драган Стефановић ПРЕДСЕДНИК 064/87-60-100 Београд
Милан Стојановић ЧЛАН 063/433-268 Београд
Ивана Дамљановић ЧЛАН 065/35-45-755 Београд
Јово Борић ЧЛАН 060/309-73-76 Нови Сад
Мирослав Милекић ЧЛАН 065/376-22-74 Београд

Додатне информације