СТАТУТ ДРУШТВА

На основу чл. 78. и 79. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије, бр. 51/2009) и члана 10. Статута Друштва српских домаћина, Скупштина Друштва српских домаћина на седници одржаној 12.11.2011. године, усвојила је

С Т А Т У Т
ДРУШТВА СРПСКИХ ДОМАЋИНА

I Основне одредбе

Члан 1.

Друштво српских домаћина, које је основано 28.05.2002. године, као удружење грађана, у складу са Законом о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације (Службени лист СФРЈ, бр.42/90 и Сл. лист СРЈ бр. 24/94, 28/96 и 73/2000) и које је, према том Закону, уписано у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација 27.06. 2002. године на регистарском листу бр. 1562 под редним бројем 4107 код Савезног министарства правде, односно код Министарства за државну управу и локалну самоуправу, 03.04.2007. године под бројем 130-024-00-00113/2007-07, овим актом усклађује свој Статут са Законом о удружењима („Службени гласник Републике Србије" бр. 5/2009.) и наставља са радом као удружење и уписује се у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре, као поверени посао.

Друштво српских домаћина је добровољна, невладина , ванстраначка, недобитна организација, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса.

Друштво се организује слободно и самостално је у остваривању својих циљева.

Област деловања и програмски циљеви Друштва

Члан 2.

Област деловања и циљеви ради којих се Друштво оснива су:

 1. очување и унапређивање традиционалних вредности српског друштва у области привреде, народног стваралаштва, културе, образовања, религије и духовности.
 2. неговање породице и традиционалних породичних односа, као темеља српског друштва са циљем побољшања демографских трендова и афирмације одговорности породице за васпитање деце и омладине у патриотском духу.
 3. потстицање стваралаштва, посебно младих нараштаја, у свим областима привреде, духовности и културе;
 4. афирмација вредности српског друштва и њихово укључивање у међународне облике удруживања;
 5. унапређивање привредних делатности, нарочито у области пољопривреде и народног стваралаштва, уз очување здраве животне средине;
 6. повезивање српских домаћина ради унапређења производње и промета производа заштићених географским ознакама порекла , чији су квалитет и посебна својства претежно условљени климатским условима, поднебљем и тлом одређеног региона и традиционалним начином производње, односно обраде производа (на пр.српска шљивовица и друге ракије, пиротски качкаваљ, вино бермет и друга вина, футошки купус, суве шљиве, пекмез, ајвар, ариљске малине, сјенички, гатачки и други сиреви, пиротски ћилим, купине, боровнице, вишње, лековито биље, народна радиност, и сл.)
 7. подстицање оснивања привредних друштава у функцији остваривања циљева ради којих се оснива ДСД.

Називи, скраћени назив Друштва

Члан 3.

Назив Друштва је: ДРУШТВО СРПСКИХ ДОМАЋИНА и пише се на српском језику, ћириличним писмом.
Скраћени назив Друштва гласи: ДСД.
Назив и скраћени назив Друштва употребљавају се у правном саобраћају у облику у коме су уписани у Регистар удружења.

Седиште ДСД

Члан 4.

ДСД је јединствена организација, са ограницма (одборима) на територији Републике Србије, а његови огранци могу се оснивати у иностранству, у складу са домицилним прописима.
Седиште ДСД је у Београду, Трг Николе Пашића 4/2.
Одлуку о промени седишта ДСД доноси Управни одбор Друштва.

Одбори ДСД

Члан 5.

Ради остваривања програмских циљева Друштва, Управни одбор оснива одборе у земљи. Оснивање одбора у иностранству је у складу са домицилним прописима.
Одлуком о оснивању одбора у земљи утврђују се назив и место деловања одбора, овлашћено лице и његова надлежност у раду одбора, као и остала питања неопходна за рад и деловање одбора у складу са законом и овим Статутом. Одлуком Управног одбора о оснивању одбора у иностранству, узимају се у обзир посебни услови рада и деловања одбора у иностранству.

Савези и делови ДСД

Члан 6.

Друштво српских домаћина има статус правног лица и уписује се у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре као поверени посао.
Делови Друштва (огранци – одбори Друштва) немају статус правног лица и не уписују се у Регистар удружења.
ДСД се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству у складу са законом.
У органе ДСД могу бити бирани – на основу реципроцитета – и представници удружења са којима се ДСД удружио у савез.

Јавност рада Друштва

Члан 7.

Рад Друштва је јаван.
Јавност рада Друштва остварује се путем медија, и непосредним информисањем чланова Друштва.
Друштво је дужно да предузме потребне мере како би обезбедило потпуну јавност свог рада и да чланови Друштва буду благовремено информисани о раду и проблемима, одлукама и другим донетим актима, као и да се члановима Друштва благовремено обезбеди увид у остваривање програмских циљева и задатака и у коришћење средстава Друштва.
Друштво је посебно обавезно да извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава учини доступним јавности и достави даваоцу средстава у случају финансирања програма који су од јавног интереса и финансирају се из јавних прихода.

Законитост рада Друштва

Члан 8.

Друштво остварује своје активности у складу са законом, Статутом и другим општим актима, као и правилима савеза чији је члан.

Печат, штамбиљ и знак ДСД

Члан 9.

Друштво има печат и штамбиљ, као и свој знак,логотип и друге симболе.
Печат Друштва је округлог облика и састоји се од речи: Друштво српских домаћина, исписаних ћирилицом по унутрашњем ободу круга и скраћеног назива ДСД у кругу.
Штамбиљ Друштва је правоуганог облика и састоји се од речи: Друштво српских домаћина, исписаних ћирилицом испод горње ивице правоугаоника, броја, датума и седишта Друштва исписаних дуж доње ивице правоугаоника.

Чланство

Члан 10.

Члан Друштва може бити, под једнаким условима, свако физичко и правно лице – колективни члан, из земље и иностранства, које се афирмисало у својој делатности, стекло углед у средини у којој ради и које је спремно да чува и негује традиционалне вредности српског друштва, породице, духовности, културе и уметности, односно спремно да да свој пуни допринос у остваривању програмских циљева и задатака Друштва.
Физичко лице може бити члан Друштва независно од година старости, у складу са Законом о удружењима и са овим Статутом.
У Друштву се води Књига матичне евиденције чланства и издаје се чланска карта са уписаним статусом члана Друштва.
Друштво има редовне и почасне чланове.
За почасног члана може бити изабрано лице које је носилац одговарајућих високих признања у земљи и иностранству, које може допринети развоју Друштва као и лице које има знатне заслуге за унапређење рада Друштва.
Одлуку о избору почасног члана Друштва доноси Управни одбор Друштва.
Одлуку о пријему у чланство Друштва доносе одбори ДСД на образложени писмени предлог посебне комисије одбора. Нови члан Друштва уписује се у Књигу матичне евиденције чланства на основу одлуке одбора ДСД. Чланску карту члану Друштва издаје Секретаријат ДСД.
Члан Друштва има следеће обавезе: да се придржава Статута и других одлука које доносе органи Друштва; да својим радом доприноси остваривању програмских циљева и задатака Друштва; да штити интерес и углед Друштва; да учествује у раду органа Друштва; да чува пословну тајну; да чува и наменски користи имовину Друштва; да уредно плаћа чланарину.
Члан Друштва који не испуњава обавезе предвиђене Статутом или наноси штету угледу Друштва. На предлог комисије од три члана може бити искључен из чланства Друштва.
Одлуку о искључењу доноси одбор који је донео одлуку о учлањењу тог члана Друштва.
Права члана Друштва су: да учествује у активностима Друштва; да буде информисан о раду Друштва; да даје предлоге и покреће иницијативе за разматрање појединих питања од интереса за Друштво; да буде биран у органе Друштва.
Чланови Друштва управљају Друштвом непосредно или преко својих изабраних представника у органима Друштва.
Сваки члан Друштва може покренути поступак пред надлежним судом за утврђивање ништавости општег или појединачног акта Друштва, који су донети супротно закону, Статуту или другом општем акту Друштва, у року од 15 дана, од дана сазнања за акт чије се утврђивање ништавости тражи, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења тог акта.

Органи Друштва

Члан 11.

Органи Друштва су: Скупштина, Председник Друштва, Управни одбор, Надзорни одбор.
Друштво има четири потпредседника, који обављају послове које на њих пренесе председник.

Председништво Друштва

Председник Друштва и потпредседници чине председништво Друштва. Председништво, пре свега води политику Друштва, предлаже органима Друштва разматрање појединих питања од посебног интереса за развој и остваривање циљева Друштва.
Чланови органа ДСД одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Друштву, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.

Скупштина ДСД

Члан 12.

Скупштина Друштва је највиши орган Друштва.
Скупштина има Председништво Скупштине, које чине председник Друштва, потпредседници Друштва, председник Управног одбора, председник Надзорног одбора и Генерални секретар ДСД.
Скупштину чине сви чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду скупштине Друштва преко својих изабраних представника.
Управни одбор ДСД утврђује по колико чланова ДСД делегирају градски, окружни, општински и месни одбори у Скупштину ДСД за свако годишње редовно заседање Скупштине, зависно од броја чланова Одбора.
Управни одбор предлаже Дневни ред за свако заседање Скупштине. Председништво скупшптине разматра предложени дневни ред предложен од Управног одбора за свако заседање Скупштине ДСД и одлучује о сазиву и саставу Скупштине.
На иницијативу Председника Друштва, на седницама Председништва Скупштине, могу се разматрати и друга значајна питања из области рада Друштва и давати смернице за решавање тих питања.

Скупштина ДСД:

 1. Доноси и мења Статут ДСД и Пословник о раду Скупштине;
 2. Доноси програм рада и развоја Друштва и смернице за њихово извршење;
 3. Именује и разрешава председника и потпредседнике Друштва;
 4. Именује и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
 5. Доноси одлуке о располагању непокретностима и осталом имовином Друштва;
 6. Разматра и потврђује извештај о раду Управног одбора;
 7. Доноси финансијски план и усваја годишњи финансијски извештај Друштва и врши ребаланс финансијског плана ДСД;
 8. Одлучује о додели признања и награда заслужним члановима Друштва;
 9. Одлучује о преносу овлашћења из своје надлежности на Управни одбор, с тим да се одлуке Управног одбора донете по том основу разматрају и потврђују на првом наредном заседању Скупштине ДСД;
 10. Одлучује о удруживању ДСД у савезе;
 11. Одлучује о престанку рада Друштва;
 12. Врши и друге послове утврђене Статутом.

О наведеним надлежностима чланови Скупштине одлучују личним изјашњавањем на Скупштини.
Кворум за рад Скупштине обезбеђује присуство више од половине позваних чланова Скупштине.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине.
За одлучивање Скупштине по тачкама 1, 5, 10 и 11 потребна је двотрећинска већина присутних чланова.
Гласање на седницима Скупштине ДСД по правилу је јавно, осим ако Скупштина својом одлуком не одлучи да гласање буде тајно.
Редовна седница Скупштине ДСД одржава се најмање једном годишње.
Ванредна седница Скупштине ДСД сазива се по потреби, с тим што се мора сазвати ако захтев за њено сазивање поднесе, у писменом облику, Управни одбор ДСД или једна трећина чланова Друштва ДСД.
Ванредна седница Скупштине ДСД мора се одржати најкасније у року од тридесет дана од дана подношења уредног захтева за њено сазивање.

Председник и потпредседници Друштва

Члан 13.

Председника Друштва бира и опозива Скупштина.
За свој рад председник Друштва одговара Скупштини.
Председник Друштва се бира на период од четири године.
Исто лице може обављати функцију председника и у наредном мандату.

Председник Друштва обавља нарочито следеће послове:

 1. заступа и представља Друштво као овлашћено лице са правом потписа без ограничења;
 2. сазива седнице Скупштине и руководи радом Скупштине;
 3. одлучује о преносу овлашћења за заступање Друштва на друго лице;
 4. потписује акта која доноси Скупштина;
 5. даје иницијативу за сазивање седнице Управног одбора;
 6. уручује признања заслужним члановима Друштва;
 7. врши и друге послове за Друштво, у складу са Статутом.

Председнику Друштва престаје мандат истеком рока на који је изабран, на његов лични захтев и разрешењем уколико нанесе штету Друштву или немарно врши своју функцију.
По овлашћењу председника Друштва, Друштво заступају, потписују акта и обављају остале послове из надлежности председника: потпредседници, генерални секретар, а по потреби и друга лица.
Потпредседнике Друштва бира Скупштина на период од четири године по поступку предвиђеном за избор и разрешење председника.

Управни одбор Друштва

Члан 14.

Управни одбор Друштва има 13 чланова које именује Скупштина.
С тим да, по правилу, једну трећину чине председници градских односно окружних одбора као и председници стручно-програмских одбора ДСД.

Ради ефикаснијег извршавања послова из своје надлежности, Управни одбор ДСД може образовати извршно тело од 3-5 чланова.
Чланови Управног одбора именују се на четири године са могућношћу поновног именовања.
Управни одбор на првој седници бира председника Управног одбора, заменика председника и потпредседника. Управни одбор своје послове и задатке врши на седници.
Седницу Управног одбора сазива и њоме руководи председник Управног одбора, а у његовој одсутности заменик председника Управног одбора.
Управни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствује више од половине чланова Управног одбора, а своје одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Одсутни члан управног одбора може да гласа писмено.
Седнице Управног одбора се одржавају повремено и према потреби.
Уколико се томе не противи ни један члан Управног одбора, Управни одбор може доносити одлуке и на други начин (телефоном, електронском поштом, телефаксом и сл.), с тим да тако донету одлуку верификује Управни одбор на првој наредној седници.

Управни одбор за свој рад одговора Скупштини, којој подноси годишњи извештај о раду.
Надлежност Управног одбора Друштва је да:

 1. Предлаже акта и одлуке које доноси Скупштина Друштва;
 2. Извршава одлуке Скупштине и подноси Скупштини извештај о раду;
 3. Именује генералног секретара Друштва;
 4. Доноси инвестиционе и друге одлуке везане за рад и пословање Друштва;
 5. Управља имовином Друштва без права располагања;
 6. Доноси и мења акте из своје надлежности;
 7. Доноси Пословник о раду Управног одбора;
 8. Доноси одлуке о именовању органа свих правних лица која оснива у име Друштва;
 9. Доноси одлуке о оснивању одбора ДСД и верификацији избора органа одбора ДСД и њихових програма рада;
 10. Успоставља и развија сарадњу са другим организацијама и удружењима;
 11. Доноси одлуку о висини годишње чланарине за чланове Друштва и одлуке о ангажовању стручних лица за потребе Друштва;
 12. Одлучује о давању новчане помоћи члановима Друштва, другим организацијама, удружењима и сл. у складу са могућностима Друштва;
 13. Управни одбор усваја Правилник о додели признања. Председник Друштва и Управни одбор могу додељивати признања у складу са Правилником о додели Признања.
 14. Одлучује о преносу послова из своје надлежности на председника Управног одбора;
 15. Именује стручно – програмске одборе и радне групе за потребе Друштва;
 16. Прати спровођење Статута и осталих аката Друштва;
 17. Даје предлог Скупштини, ради отклањања уочених неправилности у раду Друштва;
 18. Прати материјално финансијско пословање Друштва;
 19. Врши друге послове у складу са законом, овим Статутом и пословником о раду.

Надзорни одбор Друштва

Члан 15.

Надзорни одбор ДСД има председника и четири члана, које именује Скупштина Друштва на период од четири године са могућношћу поновног именовања.
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада органа Друштва, прегледа Годишњи рачун ДСД и о томе подноси извештај Скупштини Друштва.
Обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Друштва.

Генерални секретар ДСД

Члан 16.

Генерални секретар ДСД, као оперативни орган Друштва, организује и води пословање Друштва, руководи радом Секретаријата Друштва, стара се о припреми материјала за рад органа Друштва, одговоран је за административно-техничке послове и предлаже стално запослена лица у Друштву (Секретаријат Друштва).
Генерални секретар за свој рад одговара Управном одбору Друштва.

Територијални одбори Друштва српских домаћина

Члан 17.

Територијалну организацију Друштва чине одбори као делови ДСД и то: градски одбори за територију градских општина, окружни одбори за територију округа, општински одбори за територију једне или више општина или насељених места и месни одбори.
Територијални одбори ДСД се формирају на иницијативу Друштва или групе грађана локалне и регионалне заједнице.
Одлуку о оснивању одбора ДСД доноси Управни одбор Друштва и верификује програм рада и избор органа одбора.
Одбор може бити основан ако испуњава све формалне и програмске циљеве Друштва.
Градски, окружни, општински и месни одбори доносе Одлуку о организацији, избору органа и делокругу рада, којом уређују питања унутрашње организације одбора и избор органа и рад помоћних тела.Ова Одлука не може бити у супротности са одредбама Статута Друштва.
Председник територијалног одбора ДСД обавезан је да редовно Управном одбору Друштва подноси програм рада и годишњи извештај о раду и о финансијском пословању. За реализацију програма рада Друштва, територијални одбори сачињавају оперативне планове рада.
Окружни одбор координира рад више општинских или месних одбора или других организационих делова Друштва.
Градски, окружни, општински и месни одбори су самостални у својим активностима и имају обавезе и овлашћења у складу са Статутом Друштва.
Градски и окружни одбор остварују директну везу са општинским одборима, а по потреби и са месним одбором ради усклађивања делатности и утврђивања програма рада, који доставља Управном одбору Друштва на верификацију.
Градски, окружни, општински и месни одбори немају својство правног лица, али у пословању могу користити печат из којег се види да су правно везани за матицу (ДСД).
Градски, окружни, општински и месни одбори могу имати посебан рачун, преко којег прибављају и обезбеђују средства за рад.

Радна тела Друштва

Члан 18.

Радна тела Друштва српских домаћина су стручно – програмски одбори који се оснивају за поједине области деловања Друштва:

 1. Одбор за привредно – економски рад,
 2. Одбор за културу и образовање,
 3. Одбор за омладину, породицу и спорт,
 4. Oдбор за пољопривреду,
 5. Одбор за информисањ и маркетинг.

Одлуку о оснивању стручно - програмских одбора, његовом саставу и задацима доноси Управни одбор Друштва.

Стручно – програмски одбори доносе своје програме рада на које Управни одбор даје сагласност.
Управни одбор може оснивати и друге стручно – програмске одборе и радна тела за поједине програме и пројекте.
Градски, окружни, општински и месни одбори, могу оснивати посебна радна тела – радне групе, за поједине области деловања.

Научно-стручни савет Друштва

Члан 19.

Скупштина ДСД може основати Научно - стручни савет Друштва српских домаћина.

Научно-стручни савет по својој улози и саставу одражава статутарне и програмске циљеве и задатке Друштва; оријентисан је превасходно развоју руралних подручја и ревитализацији села, обнови домаћинске традиције и стварању домаћина нове животне орјентације; праћењу савремених светских достигнућа у свим областима живота.
Научно – стручни савет Друштва чине угледни научни и стручни радници из матице и расејања, успешни представници привреде и пословне праксе, угледни домаћини, представници водећих институција науке и образовања, културе и духовног живота.
Имовина и обављање активности ДСД

Начин стицања имовине

Члан 20.

ДСД може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнина, дивиденди и на други законом дозвољен начин.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Друштву могу бити ослобођења одговарајућих пореских обавеза у складу са законом.
Имовина Друштва може да се користи једино за остваривање статутарних циљева Друштва и не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Друштва и другим лицима.
Одлуком Управног одбора Друштва утврђује се годишњи износ чланарине чланова Друштва и одређује проценат учешћа одбора и Друштва у тим средствима. Чланарина се плаћа годишње.
Чланарину утврђује Управни одбор почетком календарске године за текућу годину.
Почасни чланови не плаћају чланарину.
Посебна средства која неки одбор обезбеди, као донацију или поклон, за неку од манифестација која се одвија на подручју тог одбора припада одбору у целини.
За заједничке манифестације које се одвијају на нивоу Друштва, у складу са програмом, заједнички обезбеђују средства одбори и матица (Друштво)
Донације и завештања могу бити у новцу, покретним и непокретним стварима и правима.
Програми Друштва од јавног интереса могу се финансирати из буџета Републике Србије и других извора финансирања таквих програма.

Активности Друштва

Члан 21.

Друштво српских домаћина може да врши оне активности којима се остварују циљеви утврђени његовим Статутом.
ДСД може непосредно да обавља и привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са законом, с тим да је та делатност у вези са статутарним циљевима Друштва, да је предвиђена Статутом и да је мањег обима, односно у обиму потребном за остваривање циљева Друштва.
Делатност из става 2. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са прописима којима је уређена област у коју спадају активности које се обављају.
Друштво нема право да остварену добит од привредне или друге делатности распоређује својим оснивачима и члановима, запосленима или са њима повезаним лицима.
ДСД подстиче оснивање привредних друштава у функцији остваривања циљева ради којих је основано Друштво.

Пословне књиге и финансијски извештаји Друштва

Члан 22.

Друштво води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
За потребе финансијског извештавања и састављања годишњег рачуна, на предлог генералног секретара, Управни одбор доноси одлуку о ангажовање стручне организације (Агенције) за обављање ових послова.

Материјално-финансијско пословање Друштва

Члан 23.

Материјално-финансијско пословање обавља се преко динарског и девизног рачуна отвореног код банке, у складу са прописима.
Лице овлашћено за потписивање материјално-финансијских докумената је председник Друштва, а по његовом писменом овлашћењу - Одлуци и потпредседници Друштва, генерални секретар и друга лица.

Одговорност за обавезе Друштва

Члан 24.

За своје обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином.
Чланови Друштва и органа Друштва могу лично одговарати за обавезе Друштва, ако поступају са имовином Друштва као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Друштво као форму за незаконите или преварне сврхе.

Акти Друштва

Члан 25.

Највиши општи акт Друштва је Статут.
Сви остали акти Друштва и његових територијалних одбора морају бити у складу са Статутом.
Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне може дати Управни одбор Друштва или најмање 10% од укупног броја чланова Скупштине Друштва.
Иницијативу из претходног става разматра Управни одбор у року од 30 дана од дана достављања иницијативе. Уколико иницијативу прихвати, Управни одбор утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

Тумачење Статута Друштва

Члан 26.

Тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина ДСД.

Престанак рада Друштва

Члан 27.

ДСД престаје са радом и брише се из Регистра удружења:
- одлуком Скупштине Друштва у складу са Статутом;
- ако се број чланова Друштва смањи испод законског броја одређеног за оснивање удружења;
- у случају забране рада Друштва у складу са законом,
- стечајем, и
- из других разлога утврђених законом.
У случају престанка рада Друштва, новчана средства и стечена имовина која преостане после подмирења обавеза Друштва , преноси се, у складу са Одлуком Скупштине Друштва, организацијама хуманитарног карактера.

Крсна слава Друштва

Члан 28.

Крсна слава Друштва српских домаћина је ВИДОВДАН.

Ступање на снагу Статута Друштво српских домаћина

Члан 29.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, када престаје да важи Статут Друштво српских домаћина од 24.октобра 2009. године.

 

Београд, 12.11.2011. године.

Председник

Друштва српских домаћина

НИЋИФОР АНИЧИЋ

Додатне информације