ЧЛАНСТВО

Члан Друштва може бити свако физичко и правно лице, из земље и иностранства, које се афирмисало у својој делатности, стекло углед у средини у којој ради и које је спремно да чува и негује традиционалне вредности српског друштва, породице, духовности, културе и уметности, односно спремно је да да свој пуни допринос у остваривању програмских циљева и задатака.
 

Предлог за члана (физичко лице) могу дати Одбори ДСД и чланови друштва.  Предлог за колективног члана (правно лице) могу дати Одбори (општински, окружни). Одлуку о чланству доноси Управни одбор ДСД.

Друштво има редовне и почасне чланове.

За почасног члана може се изабрати лице које је носилац одговарајућих високих признања у земљи и иностранству и које својим радом може или већ доприноси раду и развоју, као и лице које има знатне заслуге за унапређење циљева и задатака Друштва.

Обавезе члана Друштва су:

- да се придржава Статута и других аката који се доносе у Друштву

- да извршава одлуке органа Друштва

- да ради на остваривању циљева

- да штити интерес и углед Друштва

- да учествује у раду органа

- да чува пословну тајну, да чува и наменски користи имовину Друштва и уредно плаћа чланарину

 

Одлуком Управног одбора одређује се висина чланарине на годишњем нивоу и то за физичка лица 1000,00 динара, а за правна лица (колективне чланове) 20.000,00 динара.

Правно лице, чланством у ДСД стиче могућност да испод назива своје фирме или институције упише референцу „Члан Друштва српских домаћина“, што самим тим позитивно утиче на идентитет и углед фирме. Одлуку о пријему правног лица, доноси Управни одбор,на предлог окружног одбора или неког од чланова Управног одбора, што значи да предложена фирма или институција мора да испуњава основне принципе ДСД. Управни одбор ово право може пренети на окружне одборе.

Права члана Друштва су:

- да буде биран у органе Друштва

- да буде информисан о раду и користи информације од непосредног               

  интереса

- да учествује у активностима Друштва

- да даје предлоге и покреће иницијативе за разматрање појединих 

  питања од интереса за Друштво

 

Додатне информације